.innerImg{ float: right; }

כבר אין כלניות בירושלים

ארכיטקטורה מנדטורית, סיפורים זניחים אך משעשעים על אורחות חייהם של הבריטים בארץ, על הסדר שהתעקשו להותיר לאחר עזיבתם, על האליטות, החיילים הפשוטים, מקומות הבילוי ועוד.

בין רחוב יפו, מגרש הרוסים, ועוד.

מפגש בכיכר ספרא.

הסיור גמיש (מעגלי וגם לא).