.innerImg{ float: right; }

אבל המורה...

סיור בעקבות מוסדות חינוך בירושלים
בתי הספר הראשונים בעיר, אנשי החינוך, השפות, הארומה הזרה, המסיבות, הדתיים והחילונים- בין אוולינה דה רוטשילד, בצלאל, למל, אליאנס, התיכונים הדתיים והחילוניים המיתולוגיים ועוד.

מפגש- בנין לב רם, משרד החינוך.

הסיור גמיש (מעגלי וגם לא).